Enneagrammet for par

Enneagrammet for par

Når

03. 11 2016 - 06. 11 2016    
00:00

Arrangementstype

Uke 44 torsdag – søndag

Pris pr. par kr. 4600-7800

Parkurs i retreatramme med
Enneagrammet og instinkter som tema

Kursleder Nina Sjøvoll

ennea-par-forsideInfobrosjyre her (pdf)

Sammendrag:

Opplever dere som par at kommunikasjonen iblant fører til misforståelser og uenighet, eller at den andre ikke forstår måten du setter pris på henne eller han?
Vi kan alle oppleve at den ene blir såret over noe den andre ikke skjønner er sårende? At ord betyr forskjellig ting for den ene og den andre part? Eller at forventninger ikke innfris, og dette igjen fører til frustrasjon?

I dette kurset i retreatramme vil vi forsøke å bevisstgjøre vår egen og partnerens kommunikasjonsstil, samt utviklingen av kommunikasjonen dere imellom. I tillegg vil vi lære mer om våre instinkter og hvordan dette kan innvirke på parrelasjonen.

Kurset vil gjennom tidebønner, forelesninger, øvelser og refleksjon i par og alene gi oss en bevisstgjøring om vår kommunikasjon.

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom,
men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger. I Norge er det mest kjent som et åndelig og personlighetstype verktøy. Som andre lignende verktøy, beskriver Enneagrammet ulike adferdsmønster.  I tillegg hjelper det oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner. Vi blir bevisste vår indre «autopilot» og våre mønstre som preger vårt samspill med andre og Gud.  I det den avsløres, får vi større handlefrihet til å bruke hele det potensialet som Gud har lagt ned i oss. Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre.

Kursinnhold:

Hvert mønster i Enneagrammet har sin kommunikasjonsstil. Gjennom kjennskap til Enneagrammet kan man få ny forståelse om selv og partneren, og hvordan dere tenker og kommuniserer. Hva er viktig? Hva oppleves som sårende? og hva betyr ordene for dere og hvordan kan de oppfattes av den andre?

Vi skal også jobbe med Instinkter som også har stor betydning for hvordan vi fungerer sammen som par. Instinktene sitter dypt i oss og kan være svært styrende i våre liv. De er viktige i hvordan vi oppfatter verden og hvordan vi mestre den. I våre instinkter viser vi svært tydelig  hva vi verdsetter høyt og hva som ikke betyr så mye for oss.
I Enneagrammet beskrives tre instinkter som har ulik verdi for oss.
Disse er:
– det selvoppholdende instinktet,
– det sosiale instinktet
– en til en instinktet.
For hver enkelt av oss er et av disse den viktigste, et annet instinktet den nest viktigst for oss, og det tredje er vi lite opptatt av. Hvorvidt vi som par har lik el ulik prioritering av disse vil igjen ha stor innvirkning på hvordan vi fungerer som par.

KURSHOLDER:

Nina Sjøvoll Nina Sjøvoll jobber primært med veiledning og undervisning, men jobber også en del med teamutvikling. Hun har brukt Enneagrammet i flere år i veiledning og er sertifisert for å undervise i Enneagrammet fra 9typer Enneagramakademiet i Norge. Hun har Hovedfag i helsefag og er utdannet psykiatrisk sykepleier og karriereveileder. Hun har flere års erfaring som HR – sjef i Avinor og Helse Nord, samt direktør ved Skjelfoss psykiatriske senter.